Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

• Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

• La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.

• L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest Ajuntament.

• En cap cas les ‘cookies’ o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

• Si faciliteu les vostres dades personals a l’Ajuntament, aquestes seran tractades d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.